ประชุมวิชาการ Better Life in Thailand’s Southern Border Provinces


17 มกราคม 2567 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดประชุมวิชาการ หัวข้อ “Better Life in Thailand’s Southern Border Provinces” ซึ่งได้รับเกียรติโดย ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นผู้เปิดพิธีในครั้งนี้ และวิทยากรผู้ทรงเกียรติ

👩‍⚕️ ศ.คลินิก พญ.ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช
กุมารแพทย์โรคผิวหนังเด็กที่ปรึกษา งานโรคผิวหนัง สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เป็นผู้ให้ความรู้ในหัวข้อ Hot issue in pediatric skin disease

👩‍⚕️อ.พญ.โสภิดา บุญวัฒน์
กุมารแพทย์โรคผิวหนังเด็ก เป็นผู้ให้ความรู้ในหัวข้อ Mystery in atopic dermatitis

👩‍⚕️พล.ต.หญิง ยุพิน เบ็ญจสุรัตน์วงศ์
อายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อที่ปรึกษากองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นผู้ให้ความรู้ในหัวข้อ Fasting in Ramadon for diabetic patients

ณ ห้องประชุม ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี ชั้น 2 โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
เวลา 08.30 – 16.30 น.

#MedPNU #BetterLife
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
#โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์


Other news