ตรวจสอบสภาพและการใช้อาคาร คณะแพทยศาสตร์


18 มกราคม 2567 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตรวจสอบสภาพและการใช้อาคาร เพื่อให้เกิดกระบวนการดูแลรักษาอาคารให้สามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน
และมีความพร้อมในการป้องกันอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นในอาคาร มีการตรวจสอบอาคาร ระบบไฟฟ้า และความปลอดภัยด้านต่าง ๆ โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากงานกายภาพและคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นผู้ตรวจสอบ

#MedPNU
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์


Other news