นักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าร่วม SIMPIC 2024


18-21 มกราคม 2567 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบปัญหาจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์นานาชาติ โดยศิริราช ครั้งที่ 13 ประจำปี 2567 (The 13th Siriraj International Medical Microbiology, Parasitology, and Immunology Competition: SIMPIC 2024) ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

โดยทีมแข่งขัน นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ประกอบด้วย
นายชัยณรงค์ สุวัชรังกูร, นางสาวอัยมี่ ไชยลาภ, นางสาวนันทิชา บัวแก้ว
และอาจารย์ผู้ควบคุม อ.ดร.ธเนศ สังข์ศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาจุลชีววิทยา

#MedPNU #SIMPIC2024


Other news