นักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทย #SCPHYL เข้าศึกษากายวิภาคศาสตร์ภาคปฏิบัติ


19 กุมภาพันธ์ 2567 – นักศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทย วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จ.ยะลา ชั้นปีที่ 2 และอาจารย์ผู้ควบคุม เข้าศึกษากายวิภาคศาสตร์ผ่านร่างอาจารย์ใหญ่ เพื่อให้มีทักษะการเรียนรู้กายวิภาคศาสตร์ภาคปฏิบัติ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์วินิจฉัย หรือป้องกันโรคแก่ผู้ป่วย ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

#MedPNU #SCPHYala
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
#วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา


Other news