นักศึกษาหลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์ #SCPHYL ศึกษากายวิภาคศาสตร์ภาคปฏิบัติ


20 กุมภาพันธ์ 2567 – นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 2 จำนวน 48 คน และอาจารย์ผู้ควบคุม จำนวน 2 คน
เข้าศึกษากายวิภาคศาสตร์ผ่านร่างอาจารย์ใหญ่ เพื่อให้มีทักษาะการเรียนรู้กายวิภาคศาสตร์ภาคปฏิบัติ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์วินิจฉัย หรือป้องกันโรคแก่ผู้ป่วย
ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

#MedPNU #Yalamedic #Paramedic
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์


Other news