โครงการผู้บริหารพบนักศึกษาแพทย์ “ทุกเสียงของท่านมีความหมาย” MedPNU Voice


20 กุมภาพันธ์ 2567 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการผู้บริหารพบนักศึกษาแพทย์ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์
โครงการผู้บริหารพบนักศึกษาแพทย์เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์มีความใกล้ชิดกับผู้บริหารมากขึ้น
โดยนักศึกษาสามารถพูดคุย แลกเปลี่ยน สอบถามเกี่ยวกับประเด็นที่สงสัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยรวมทั้งเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ
อีกทั้งเพื่อให้ผู้บริหารได้แสดงวิสัยทัศน์ของคณะแพทย์พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักศึกษาแพทย์ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต

#MedPNU #MedPNUVoice
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์


Other news