อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนแผนการสอน”


14-15 มีนาคม 2567 – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านแพทยศาสตรศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนแผนการสอน” โดย พ.ท.ผศ.นพ.อนุพงษ์ กันธิวงค์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านแพทยศาสตรศึกษา จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
เพื่อให้อาจารย์แพทย์ อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการในการการเขียนแผนการสอน และปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนของปีการศึกษาถัดไป
ณ ห้องเรียน MD102 อาคารคณะแพทยศาสตร์

#MedPNU
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์


Other news