“แด่ครูผู้ไร้ลม” ปีการศึกษา 2566


20 มีนาคม 2567 – สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดพิธีไหว้อาจารย์ใหญ่ “แด่ครูผู้ไร้ลม” ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคณะแพทยศาสตร์

พิธีนี้จะจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่อาจารย์ใหญ่ ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับมหกายวิภาคศาสตร์ ของนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 

#MedPNU #แด่ครูผู้ไร้ลม 
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์


Other news