ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2567


23 มิถุนายน 2567 – โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์
.
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีและแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง
ภายในงานมีการนำเสนอการจัดการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาและผู้ปกครองรับทราบถึงหลักสูตร ระเบียบต่างๆ การดูแลนักศึกษา การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และ Career Path เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในคณะแพทยศาสตร์ภายใต้สังคมพหุวัฒธรรม
.
และช่วงบ่ายมีการทำสัญญานักศึกษาแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท CPIRD ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์


Other news