“แด่ครูผู้ไร้ลม” ปีการศึกษา 2567


24 มิถุนายน 2567 – สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดพิธีไหว้อาจารย์ใหญ่ “แด่ครูผู้ไร้ลม” ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องปฎิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์
.
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2
พิธีไหว้อาจารย์ใหญ่ “แด่ครูผู้ไร้ลม” จัดขึ้นเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการแสดงความเคารพกตัญญูรู้คุณต่อร่างอาจารย์ใหญ่ ตลอดจนปฎิบัติต่ออาจารย์ใหญ่ด้วยความเคารพในการศึกษาด้านกายวิภาค และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนักศึกษา และบุคลากรของภาควิชา


Other news