ประกาศรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรและศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ (MedPNU Awards 2023)


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรและศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ ทุกท่าน ที่ได้รับรางวัล ในงาน MedPNU Awards 2023 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 เพื่อประกาศเกียรติคุณคณาจารย์และบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจแก่คณะ โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธาน มอบโล่ และประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล จำนวนทั้งสิ้น 13 รางวัล ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์


Other news