อบรมเรื่อง ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1


26 มิถุนายน 2567 – โครงการอบรม เรื่อง “ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการอบรม เรื่อง “ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ คุณจักรพงษ์ อินพรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้นักศึกษาเห็นความสําคัญของความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการใช้สารเคมี ขณะปฏิบัติงาน


Other news