คณะผู้บริหาร

Administrative Board

ผศ.ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์

Asst.Prof.Supat Srisawat, Ph.D.
Dean of Faculty of Medicine

🔹รองคณบดี 🔹

ผศ.ดร.โตมร นุ่นแก้ว

รองอธิการบดี ทำหน้าที่ รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
Asst.Prof.Tomorn Nunkaew, Ph.D.
Vice President Acting Associate Dean for
Policy and Planning

นพ.ดวิษ มูฮัมมัดดาวูด วาแม

รองคณบดีฝ่ายบริการสุขภาพ
Davis Muhammaddawood Wamae, MD.
Associate Dean for Health Services

ผศ.ดร.อรอนงค์ สมทรัพย์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
Asst.Prof.Onanong Somsap, Ph.D.
Associate Dean for Research and
Academic Services

อ.ฟาดีละห์ บินอาลี

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
Fardeelah Binalee
Associate Dean for Student Affairs

พญ.สกาวรัตน์ เบ็นดือราแม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Sakaorat Bendueramae, MD.
Associate Dean for Academics

นางนิภาพันธ์ เรืองสุวรรณ

รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์
Niphaphan Ruangsuwan
Acting Head of the Office of the Dean of
the Faculty of Medicine

🔹ผู้ช่วยคณบดี 🔹

อ.ดร.มุสลีฮา เจ๊ะซอ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
Musleeha Chesor, Ph.D.
Assistant Dean for Academics

อ.ดร.วนิตา ปานทอง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
Wanita Panthong,Ph.D.
Assistant Dean for Research

อ.กรกนก พิบูลย์ผล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ
Gornkanok Piboonpol
Assistant Dean for Academic Services

อ.ดร.พุทธพร แก้วมีศรี

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
Putthaporn Kaewmeesri, Ph.D.
Assistant Dean for Student Affairs

อ.ปิยอร จอนเจิม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
Piyaorn Chornchoem
Assistant Dean for Student Affairs