หลักสูตร

Curriculum

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เปิดสอนปริญญาตรีทางวิชาชีพ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพียงสาขาเดียว รับเข้าศึกษาเฉพาะนักศึกษาไทย
ภาษาที่ใช้ คือ ภาษาไทย
โดยมีความร่วมมือเพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์กับสถาบันหลายแห่งทั้งในมหาวิทยาลัย และสถาบันต่าง ๆ ภายในและต่างประเทศ ดังต่อไปนี้

ภายในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
คณาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ร่วมสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปแก่นักศึกษาในชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2

สถาบันภายนอกมหาวิทยาลัย
1) ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลาร่วมสอนนักศึกษาช่วงชั้นปีที่ 4-6 จำนวน 24 คน
2) ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมสอนนักศึกษาช่วงชั้นปีที่ 4-6 จำนวน 12 คน
3) โรงพยาบาลระโนด โรงพยาบาลสทิงพระ โรงพยาบาลเทพา โรงพยาบาลควนเนียง โรงพยาบาลปัตตานี โรงพยาบาลศูนย์ยะลา โรงพยาบาลรามัน โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก โรงพยาบาลยี่งอ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สถานบริการสาธารณสุขระดับต่างๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขรับเป็นสถานที่ที่นักศึกษาชั้นปรีคลินิก และชั้นคลินิกหมุนเวียนไปฝึกงาน
4) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า/วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ร่วมมือด้านการจัดการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลกัลยานิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาส ราชนครินทร์ให้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนนักศึกษาชั้นคลินิก ช่วงปีที่ 4-6
5) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมมือทางด้านวิชาการ การวิจัย และการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข และระบบส่งต่อ
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

1. มีคุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติ และเจตคติเชิงบวกต่อวิชาชีพ และสังคม
2. มีความรู้ความสามารถ และทักษะด้านการแพทย์ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพแพทย์ โดยคำนึงถึงหลักฐานเชิงประจักษ์และความปลอดภัยของตนเอง ผู้ร่วมงาน และผู้ป่วย
3. สามารถปฏิบัติงานในฐานะแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปในระบบบริบาลสุขภาพ หรือบทบาทอื่นที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ และมีพื้นฐานเพียงพอในการศึกษาต่อเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
4. มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยสามารถวางแผน แสวงหาความรู้ คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
5. มุ่งเน้นการบริบาลผู้ป่วยแบบองค์รวมได้ถูกต้องอย่างมีวิจารณญาณ บนพื้นฐานของความเมตตา เคารพในการตัดสินใจ และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
6. ทำงานร่วมกับผู้อื่น/สหวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดีมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น และมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ องค์กร และสังคม
7. บูรณาการความรู้ทางการแพทย์เข้ากับวิถีชีวิตภายใต้บริบทพหุวัฒธรรม


Doctor of Medicine (M.D.) Program
Faculty of Medicine, Princess of Naradhiwas University (PNU)

Introduction:
The Faculty of Medicine, Princess of Naradhiwas University (Thai: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์) is founded in 2005. It is the 18th medical school in Thailand and located at Narathiwat, southern Thailand. The school is run in collaboration with teaching hospitals, including Songkhla Hospital and Naradhiwas Rajanagarindra Hospital.

Visions:
“To be a leading medical school in a multicultural society that produces medical graduates, provides healthcare services, and performs research”

Admissions: Thai students who originally from three southern provinces of Thailand: Narathiwat, Yala, and Pattani.

Languages Used: Thai

Number of acceptances: 36 students/Academic Year

Structure of the curriculum:
The curriculum of the Faculty of Medicine, Princess of Naradhiwas University is a six-year integrated course including the first year of general education/basic sciences, the second and third years of pre-clinical courses, and the last three years of clinical skills and clerkships.
Total Credits: A minimum of 252 credits
Year 1 → General education/basic sciences (June-March)
Year 2 → Normal structures & functions (May-April)
Year 3 → Abnormal structures & functions (May-March)
Year 4 → Clinical experiences (May-April)
Year 5 → Clinical experiences (May-April)
Year 6 → Clinical clerkship rotation (May-April)

Year 4-6: 24 students will study at Songkhla Hospital
12 students will study at Naradhiwas Rajanagarindra Hospital.

Expected -Learning Outcomes:
By the end of the program, all medical students are expected to be able to:
1. Be positive attitude.
2. Possess knowledge and skills according to TMC-WFME-BME criteria (2017).
3. Perform as GP, medical-related roles, and specialist after future training.
4. Become a life-long learner.
5. Engage patient oriented practice.
6. Work with team/multiprofession effectively
7. Integrate medical sciences with multicultural lifestyle.

Faculty of Medicine, PNU has been accredited on an International Standard level via the WFME (World Federation for Medical Education) Global Standards, Basic Medical Education by The Institute for Medical Education Accreditation (IMEAc) in 2017.

International cooperation:
1. School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia, Malaysia
2. Kansai Medical University, Japan
3. The Medical College Wisconsin, Inc. Green Bay, USA