บุคลากรสายวิชาการ

สาขากายวิภาคศาสตร์

อ.ดร.สุริยันต์ พินทรศรี
Suriyan Pintarasri,Ph.D.

ผศ.ดร.อนุสรา คำเนตร
Asst.Prof.Anussara Kamnate,Ph.D.

อ.ฟาดีละห์ บินอาลี
Fardeela Bin-Alee

ผศ.ค่อลิฟ ปะหยังหลี
(ลาศึกษาต่อ)
Asst.Prof.Kolip Payanglee

อ.ณัฐวุฒิ ตัดสายชล
Nattawut Tadsaichol

อ.มูฮำมัดบาคอรี ยูโซ๊ะ
Muhammadbakhoree Yusoh

อ.มนัสนันท์ สันติภราดร
(ลาศึกษาต่อ)
Manassanan Suntiparadorn

สาขาชีวเคมี

ผศ.ดร.อรอนงค์ สมทรัพย์
Asst.Prof.On-Anong Somsap,Ph.D.

ผศ.ดร.อรฤทัย พรหมสงค์
Asst.Prof.Aornrutai Promsong,Ph.D.

อ.ดร.พรเพ็ญ พนมวัลย์
Pornpen Panomwan,Ph.D.

อ.ดร.เพ็ญพร สูจิวัฒนารัตน์
Penporn Sujiwattanarat,Ph.D.

อ.ดร.ก่อเกียรติ ธีระกิตติ์ธนากุล
Korkiat Theerakitthanakul,Ph.D.

อ.ดร.วนิตา ปานทอง
Wanita Panthong,Ph.D.

อ.ดร.ปิยวดี รักสนิท
Piyawadee Rugsanit,Ph.D.

สาขาเวชศาสตร์ชุมชน

รศ.ดร.พนม สุขจันทร์
Assoc.Prof.Phnom Sukchan,Ph.D.

สาขาพยาธิวิทยา

อ.ดร.จิตวดี อินทกาศ
Jitwadee Inthagard,Ph.D. 

อ.ดร.มุสลีฮา เจ๊ะซอ
Musleeha Chesor,Ph.D.

สาขาจุลชีววิทยา

ผศ.ดร.โตมร นุ่นแก้ว
Asst.Prof.Tomorn Nunkaew,Ph.D.

ผศ.ดร.เครือวัลย์ ห้วนก้ง
Asst.Prof.Kruawan Hounkong,Ph.D.

อ.ดร.ธเนศ สังข์ศรี
Tanes Sangsri,Ph.D.

อ.ปิยอร จอนเจิม
Piyaorn Chornchoem

อ.กฤติกา ดำมุณี (ลาศึกษาต่อ)
Krittika Dummunee

สาขาเภสัชวิทยา

อ.ดร.รูฮัยนี โตะกายอมาตี
Ruhainee Tohkayomatee,Ph.D.

ผศ.กรกนก พิบูลย์ผล
Asst.Gornkanok Piboonpol

อ.ดร.พุทธพร แก้วมีศรี
Putthaporn Kaewmeesri,Ph.D.

อ.ดร.พัชรินทร์ สิงห์ดำ
Patcharin Singdam,Ph.D.

สาขาสรีรวิทยา

ผศ.ดร.สมฤดี ยอศิลป์
Asst.Prof.Somruedee Yorsin,Ph.D.

อ.ดร.อามีนา เบญจมานะ
Ameena Benchamana,Ph.D

ผศ.สุดารัตน์ รองปาน (ลาศึกษาต่อ)
Asst.Sudarat Rongpan