บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU)

Memorandum of Understanding

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับหน่วยงานภายนอก จำนวน 13 แห่ง

ฉบับที่ประเภทหน่วยงานเริ่มต้นสิ้นสุดไฟล์
13AgreementSchool of Medical Sciences,
Universiti Sains Malaysia (USM), Malaysia
29/8/256528/8/2570
12บันทึกความเข้าใจในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ด้านวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
24/8/256323/8/2568
11AgreementKansai Medical University (KMU), Japan21/2/206320/2/2566
10AgreementThe Medical College of Wisconsin,
INC. Green Bay, USA (MCW), USA
6/12/25625/12/2567
9บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ
ด้าน “วิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการ”
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์6/2/25605/2/2570
8บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ
ด้าน “วิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการ”
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส21/6/255920/6/2569
7บันทึกความร่วมมือในการจัดทำยุทธศาสตร์การจัดตั้ง
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สถาบันทางการแพทย์
สถาบันการศึกษาต่างๆ ภาพรวมของประเทศ ในระยะยาว (5-10 ปี)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
กับ เขตสุขภาพที่ 12 กระทรวงสาธารณสุข
17/2/255916/2/2569รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file.png
6บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทยศาสตรบัณฑิต
และการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์
และโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก
26/5/255825/5/2563
5AgreementUniversity of ILLINOIS, College of Medicine, Rockford,
National Center for Rural Health Professions (NCRPH)
5/12/25574/12/2562
4AgreementThe Medical College of Wisconsin, Inc. Milwaukee,
WI, USA (MCW)
5/12/25574/12/2562
3บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพ
โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า/วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
และจังหวัดนราธิวาส
24/6/255723/6/2562
2บันทึกข้อตกลง
เรื่อง ความร่วมมือในการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ กระทรวงสาธารณสุข
และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
18/12/2555
1บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทกระทรวงสาธารณสุข โดย โรงพยาบาลสงขลา
และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์
19/12/2549