ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ประกาศประกาศเอกสาร
2 ก.พ. 67ประกาศขายทอดตลาด ‘ครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 65 รายการ’รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file.png
24 ก.ค. 66ประกาศผู้ชนะก ารประมูลขายทอดตลาด ‘แบตเตอรี่หมดอายุ เสื่อมสภาพ จำนวน 176 ลูก’รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file.png
21 มิ.ย. 66ประกาศขายทอดตลาด ‘แบตเตอรี่หมดอายุ เสื่อมสภาพ จำนวน 176 ลูก’รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ file.png
ประกาศโครงการ จ้างบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์) จำนวน 12 เดือน
ประกาศผู้ชนะ การเสนอการจัดซื้อจัดจ้าง (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศโครงการ จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 15 รายการ (เภสัชกรรม) รพ.กัลยาณิวัฒนาการุณย์
ประกาศโครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 21 รายการ ห้องปฏิบัติการ รพ.กัลยาณิวัฒนาการุณย์
ประกาศผู้ชนะ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถตู้โดยสาร) จำนวน 1 คัน
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างออกแบบงานปรับปรุงห้องสมุดและห้องศูนย์ฝึกทักษะระบบจำลองทางการแพทย์
อาคารเรียนรวม 6 ชั้น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างออกแบบงานปรับปรุงห้องสมุดและห้องศูนย์ฝึกทักษะระบบจำลองทางการแพทย์
อาคารเรียนรวม 6 ชั้น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีงบประมาณ 2563
ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 2 ( 1 ม.ค. 62 – 31 มี.ค. 62)
ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 1 ( 1 ต.ค. 61 – 31 ธ.ค. 61)
ประกาศโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางไกล (Video conference)
ประกาศโครงการ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559
ประกาศโครงการ จัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ประจำโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (งบกลาง) ปีงบประมาณ 2558

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 073-709030 ต่อ 4448 หรือ 098-0148125 (ฝ่ายพัสดุ)