บุคลากรสายสนับสนุน

🔷 สำนักงานคณบดี

รายชื่อตำแหน่งงานที่รับผิดชอบE-mail
มัญชรี สุขเพ็ชรนักวิชาการศึกษางานวิเคราะห์นโยบายและแผนmancharee.s@pnu.ac.th
ภาวินี เทพกำเนิดนักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานวิเคราะห์นโยบายและแผนpawinee.t@pnu.ac.th
ภูริชญา ปลอดปล้องนักวิเคราะห์นโยบายและแผนงานวิเคราะห์นโยบายและแผนpurichaya.p@pnu.ac.th
เยาวดี พุฒยืนบุคลากรงานบุคลากรyaowadee.p@pnu.ac.th
วิลาสินี พรหมชาติบุคลากรงานบุคลากรwilasinee.p@pnu.ac.th
นววัลย์ ชัยบุญเมืองบุคลากรงานบุคลากรnawawan.c@pnu.ac.th
วันวิษา แซ่เฮ่านักวิชาการสาธารณสุขงานเลขานุการองค์กรแพทย์wanwisa.s@pnu.ac.th
สาลี สุขพงษ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานธุรการsalee.k@pnu.ac.th
รวงทอง เส้งสีแดงเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานธุรการruangtong.s@pnu.ac.th
รังสิมา แก้วเต็มนักวิชาการเงินและบัญชีงานบัญชีrungsima.k@pnu.ac.th
อัญชนา เพ็ชรศรีนักวิชาการเงินและบัญชีงานการเงินanchana.p@pnu.ac.th
อุษณีย์ เจ๊ะลงเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานการเงินusanee.j@pnu.ac.th
วรพรรณ พุ่มทองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานการเงินworaphan.s@pnu.ac.th
ภาณุพล พลาศัยนักวิชาการพัสดุงานพัสดุpanupon.p@pnu.ac.th
ประณีต เตียวโล่นักวิชาการพัสดุงานพัสดุpraneet.t@pnu.ac.th
ปิยะรัตน์ ศรีนาทมนักวิชาการพัสดุงานพัสดุpiyarat.s@pnu.ac.th
ธนวรรณ สุขจันทร์นักวิชาการพัสดุงานพัสดุthanawan.s@pnu.ac.th
สุนิษา จินดาวงศ์นักวิชาการพัสดุงานพัสดุsunisa.j@pnu.ac.th
ซากียะห์ แซลีผู้ปฏิบัติงานบริหารงานพัสดุsakiyah.s@pnu.ac.th
วีรพล สุวรรณพงศ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานสารสนเทศweerapon.s@pnu.ac.th
กามอน มีรานซาเฮดนักวิชาการคอมพิวเตอร์งานสารสนเทศkamon.m@pnu.ac.th
อัฟฟาน บินอูมาวิศวกรงานสารสนเทศaffan.b@pnu.ac.th
วราวุฒิ บากานักวิชาการโสตทัศนศึกษางานเวชนิทัศน์warawut.b@pnu.ac.th
ตรีญาดา ชุติมาภรณ์นักวิชาการโสตทัศนศึกษางานเวชนิทัศน์/เลขานุการคณบดีtreeyada.c@pnu.ac.th
ณรงฤทธิ์ เทพพรหมวิศวกรงานอาคารสถานที่narongrit.t@pnu.ac.th
อนุชิต ศรีรังษ์วิศวกรงานอาคารสถานที่anuchit.s@pnu.ac.th
ธีระนงค์ พิมพ์บูรณ์ช่างเทคนิคงานอาคารสถานที่thiranong.p@pnu.ac.th

🔷 ฝ่ายสนับสนุนวิชาการและประกันคุณภาพ

รายชื่อตำแหน่งงานที่รับผิดชอบE-mail
สมโภช พงศ์พิบูลเกียรตินักวิชาการศึกษาหัวหน้างานสนับสนุนฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพsompoch.p@pnu.ac.th
แวซารีมะห์ บือราเฮ็งนักวิชาการศึกษางานประกันคุณภาพระดับหลักสูตรwaesareemah.b@pnu.ac.th
ณัฏฐกานต์ ขันธ์พิสุทธ์นักวิชาการศึกษางานการเรียนการสอน,งานหลักสูตรnatthakan.k@pnu.ac.th
อรนรี เบญจศิโรรัตน์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานการเรียนการสอน,งานทะเบียนonnari.b@pnu.ac.th
ซูฮัยลา มามะเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานการเรียนการสอนsuhaila.m@pnu.ac.th
อาทิตย์ แก้วมงคลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานวัดและประเมินผลการศึกษาarthit.k@pnu.ac.th
วุฒิพงศ์ สุวรรณนิตย์นักวิชาการสถิติงานสถิติwutthipong.s@pnu.ac.th
สุริษา มะมิงนักวิชาการศึกษางานธุรการ,งานวิเทศสัมพันธ์surisa.m@pnu.ac.th
อุลยา อาหวังบรรณารักษ์งานห้องสมุดaulya.a@pnu.ac.th

🔷 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

รายชื่อตำแหน่งงานที่รับผิดชอบE-mail
พิไลวรรณ เศียรสุวรรณ์นักวิชาการศึกษาหัวหน้างานสนับสนุนฝ่ายพัฒนานักศึกษาpilaiwan.s@pnu.ac.th
อรรถชาต์ มโนชีพนักวิชาการศึกษางานพัฒนานักศึกษาatthacha.m@pnu.ac.th
อัสรี กาเจเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานพัฒนานักศึกษาasree.k@pnu.ac.th

🔷 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

รายชื่อตำแหน่งงานที่รับผิดชอบE-mail
ฮัยฟาห์ แตมามุนักวิทยาศาสตร์หัวหน้างานสนับสนุนฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการhaifa.t@pnu.ac.th
ฟาฎีละห์ สะอะนักวิทยาศาสตร์งานวิจัยและบริการวิชาการfadeelah.s@pnu.ac.th
กนกวลี สุขไชยนักวิทยาศาสตร์งานวิจัยและบริการวิชาการkanokwalee.s@pnu.ac.th
กมลทิพย์ มะโนสันต์นักวิทยาศาสตร์งานวิจัยและบริการวิชาการkamontip.m@pnu.ac.th
มารีนี เจะอาแซเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานวิจัยและบริการวิชาการ,งานจริยธรรมการวิจัยmarinee.c@pnu.ac.th
ฮาฟีซู บินดาแมงเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปงานธุรการ,งานวิจัยและบริการวิชาการhafeezu.b@pnu.ac.th
ซูฟีย๊ะห์ อภิบาลแบเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการงานวิจัยและบริการวิชาการsufeeyah.a@pnu.ac.th