Research Administration Services

การขอทุนวิจัยสำหรับบุคลากรสายวิชาการ

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research project) [20/09/2022]
แบบปรับปรุง-ไม่ปรับปรุงโครงร่างการวิจัย [20/09/2022]
หนังสือสัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยภายใน [20/09/2022]
แบบรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย [20/09/2022]
แบบขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย [20/09/2022]
แบบคำร้องขอยุติการวิจัย [20/09/2022]
แบบแสดงรายการค่าใช้จ่าย [20/09/2022]
แบบขอขยายเวลาโครงการวิจัย [20/09/2022]
แบบแจ้งการนำเสนอผลงาน [20/09/2022]
แบบขออนุมัติเบิกเงินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย [20/09/2022]
หลักเกณฑ์และรูปแบบการจัดทำรายงายวิจัยฉบับสมบูรณ์ [20/09/2022]

แบบฟอร์มขออนุญาตส่งโครงการสนับสนุนทุนวิจัยภายนอก (คณะ)
ขออนุญาตสมัครขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภทแหล่งทุนภายนอก (มหาวิทยาลัย)
แบบฟอร์มแจ้งผลการได้รับทุนสนับสนุนทุนวิจัยภายนอก (คณะ)
แจ้งผลการได้รับเงินทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุนภายนอก
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการวิจัย ประเภททุนภายนอก
รายงานการสำเร็จกระบวนการวิจัย ประเภททุนภายนอก

แหล่งทุนวิจัยจากภายนอก ในช่วงปี พ.ศ. 2566 – 2567