MedPNU Alumni Awards

Hall of Fame

ปี 2565 (2023)

โล่เกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม แพทยสภา

นศพ.อาดิล ดาแตสาตู นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 (รุ่นที่ 11)
ปี 2566 (2023)

รางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น

นายแพทย์ภาณุพงศ์ สุขป่าน (ศิษย์เก่า รุ่นที่ 1)
นายแพทย์ชำนาญการด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม
รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

รางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น

นายแพทย์ภุชงค์ วงศ์กิรัญรัชต์ (ศิษย์เก่า รุ่นที่ 1)
โรงพยาบาลตากใบ จังหวัดนราธิวาส
ปี 2566 (2023)

รางวัล ศิษย์เก่าดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในด้านการทำงาน

นายแพทย์ภาณุพงศ์ สุขป่าน (ศิษย์เก่า รุ่นที่ 1)
นายแพทย์ชำนาญการด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม
รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

รางวัล ศิษย์เก่าดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในด้านการทำงาน

อาจารย์ นายแพทย์ภาณุวัฏ พรหมศร (ศิษย์เก่า รุ่นที่ 2)
อายุรแพทย์ โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์

รางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ผู้ทำประโยชน์แก่สังคมเป็นที่ประจักษ์

นายแพทย์ประจักษ์ เกษมสถิตวงศ์ (ศิษย์เก่า รุ่นที่ 5)

รางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ผู้ทำประโยชน์แก่สังคมเป็นที่ประจักษ์

แพทย์หญิงเมธาวี วัชรกุล (ศิษย์เก่า รุ่นที่ 3)

รางวัล ศิษย์เก่าดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในด้านการทำงาน

นายแพทย์ภุชงค์ วงศ์กิรัญรัชต์ (ศิษย์เก่า รุ่นที่ 1)
โรงพยาบาลตากใบ จังหวัดนราธิวาส

รางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ผู้ทำประโยชน์แก่สังคมเป็นที่ประจักษ์

แพทย์หญิงเกสกาญจน์ นงรัตน์ (ศิษย์เก่า รุ่นที่ 1)
โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลา