ตราสัญลักษณ์ประจำคณะ

MedPNU’s Logo

ตราสัญลักษณ์ประจำคณะแพทยศาสตร์

เป็นตราสัญลักษณ์ที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มีพระวินิจฉัยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอนุญาตให้อัญเชิญพระสัญลักษณ์ประจำพระองค์ “กว.” ล้อมรอบด้วยอักษรชื่อมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์สีน้ำทะเลสำหรับคณะแพทยศาสตร์

ใต้ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ระบุคำว่า ‘คณะแพทยศาสตร์’ หรือภาษาอังกฤษ ‘FACULTY OF MEDICINE’ ด้วยตัวอักษรสีเขียวเทอร์คอยซ์ เพื่อใช้ในงานสื่อสาร สื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ดอกไม้ประจำคณะ

ดอกพะยอม

ต้นไม้ประจำคณะ

ต้นพะยอม


(Turquoise)
#07AA9E

สีประจำคณะ

สีเขียวเทอร์ควอยซ์