เข้าสู่ระบบ ติดต่อเรา คณะผู้จัดทำ หน้าแรก

ระบบฐานข้อมูลด้านงานวิจัยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (PNU Faculty of Medicine Research Database System : PNU FMRDS) โดยความร่วมมือของ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
( 91 เรื่อง )

งานวิจัยที่เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
( 32 เรื่อง )

งานวิจัยที่เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
( 56 เรื่อง )