เข้าสู่ระบบ ติดต่อเรา คณะผู้จัดทำ หน้าแรก

ระบบฐานข้อมูลด้านงานวิจัยคณะแพทยศาสตร์

Faculty of Medicine Research Database System
2022 : Publication > Scopus

Physical and nutritional properties of local Hawm Gra Dang Ngah rice varieties.

นักวิจัย : Pornpen Panomwan , Wattana Temdee
2022 : Publication > TCI

ผลของโมโนโอเลอีนต่อการแสดงออกของโปรตีน Ki67 และการแสดงออกของตัวบ่งชี้ทางชีวภาพที่สัมพันธ์กับการตายของเซลล์ในหนูนูดไมซ์ ที่ได้รับการปลูกถ่ายด้วยเซลล์มะเร็งปากมดลูก

นักวิจัย : Sudarat Rongpan , เทิดเกียรติ ตรงวงศา , เบญจมาส วงศ์สัตยนนท์ , อัมพร จาริยะพงศ์สกุล
2022 : Publication > TCI

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุในประเทศไทย:การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

นักวิจัย : Phnom Sukchan , Kasfar Niyomdecha , Deen Srichaisuwan
2022 : Publication > ISI

Mitochondrial Localization of CB1 in Progesterone-producing Cells of Ovarian Interstitial Glands of Adult Mice

นักวิจัย : Anussara Kamnet , Juthathip Sirisin , Masahiko Watanabe , Hisatake Kondo , Wiphawi Hipkaeo , Surang Chomphoo
2022 : Publication > Scopus

Review global prevalence of non-communicable diseases morbidity and comorbidity among elderly individuals: a systematic review of observational studies.

นักวิจัย : Phnom Sukchan , Tapanan Prateepko