เข้าสู่ระบบ ติดต่อเรา คณะผู้จัดทำ หน้าแรก

ระบบฐานข้อมูลด้านงานวิจัยคณะแพทยศาสตร์

Faculty of Medicine Research Database System
2021 : National Conference > Poster Conference

ความชุกของการปวดหลังส่วนล่างของนักศึกษาแพทย์ชั้นพรีคลินิกในโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

นักวิจัย : Kolip Payanglee , ปัญญาวุฒิ ด้วงตุด , กุลวรรธน์ คงช่วย , สัญลักษณ์ ทองลี่
2021 : National Conference > Poster Conference

Prevalence of Neck Pain among Preclinical Medical Students in Faculty of Medicine, Princess of Naradhiwas University

นักวิจัย : Kolip Payanglee , Kunlawat Khongchuay , Panyawut Duangtud , Sanyalak Thonglee
2019 : National Conference > Poster Conference

ภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานของชุมชนบือราเป๊ะตำบลโคกเคียน จังหวัดนราธิวาส

นักวิจัย : Wanita Pantong
2018 : National Conference > Poster Conference

การศึกษาพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตของวัยสูงอายุที่ส่งผลต่อการดำเนินของโรคความดันโลหิตสูง

นักวิจัย : นรธัญ บัวสว่าง , โนเรียณี มามะเร , อรุช ดือเระ
2018 : National Conference > Oral Conference

การสำรวจภาวะความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานของบุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

นักวิจัย : คราวน์ สกุลประกอบกิจ , เปรมิกา อารักษ์คุณากร , อาชีกีน ศิริพิทยานนท์