ผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 

02

ผศ.ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์
Asst. Prof.Supat Srisawat, Ph.D.
รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์
 
05
ดร.โตมร นุ่นแก้ว
Tomorn Nunkaew, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
04
นพ.ดวิษ มูฮัมมัดดาวูด วาแม
Davis Muhammaddawood Wamae, MD.
รองคณบดีฝ่ายบริการสุขภาพ
 
06
ผศ.ดร.อรอนงค์ สมทรัพย์
Asst.Prof.Onanong Somsap, Ph.D.
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
 
11
อ.ฟาดีละห์ บินอาลี
Fardeelah Binalee
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
 
 12
พญ.ณภัทร บูรพนาวิบูลย์
Naphat Buraphanawibun, M.D.
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 
07
นางนิภาพันธ์ เรืองสุวรรณ
Niphaphan Ruangsuwan
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์