bt deancontact

bt hos

bt rec

bt student

bt ebooks

bt research

bt fmrds

bt edoc

bt eval

bt annual

bt admission

bt help

การจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน ๓๒ รายการ โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (สผ.244)

เอกสารขอบเขตของงาน ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารการกำหนดราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร