bt deancontact

bt hos

bt rec

bt student

bt ebooks

bt research

bt fmrds

bt edoc

bt eval

bt annual

bt admission

bt help

โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 21 รายการ ห้องปฏิบัติการ รพ.กัลยาณิวัฒนาการุณย์ งบประมาณ ปี พ.ศ. 2564

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด

เอกสารขอบเขตของงาน ดาวน์โหลด

ราคากลาง ดาวน์โหลด

ผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลด