bt deancontact

bt hos

bt rec

bt student

bt ebooks

bt research

bt fmrds

bt edoc

bt eval

bt annual

bt admission

bt help

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 20 รายการ

ห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีงบประมาณ 2565

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารขอบเขตงานดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร