bt deancontact

bt hos

bt rec

bt student

bt ebooks

bt research

bt fmrds

bt edoc

bt eval

bt annual

bt admission

bt help


ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสลาย จำนวน 136 รายการ

ผู้ประสงค์จะซื้อพัสดุสามารถเข้าไปดูพัสดุ ณ อาคารคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 3 ห้อง MD 304

ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 - 10.30 น. และยื่นซองเสนอราคา ณ ห้องประชุม ชั้น 1

อาคารคณะแพทยศาสตร์ เวลา 10.30 - 11.00 น. เปิดซองในวันเดียวกัน เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

เอกสารแนบ