message hotline

bttn fmrds

bttn acm

bttn ebooks

report button

bttn eval

bttn helpdesk

ลิ้งค์บริการมหาวิทยาลัย

cmhe button

e-lib icon

journal button

research button

1

wifi logout

1. ประกาศสอบประมวลความรู้ขั้นที่ 1 ปีการศึกษา 2559 download btn

2. ประกาศสอบ Pre National Licese Test ปีการศึกษา 2559 download btn
3. การรับสมัครสอบเพื่อขอรับการประเมินรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 download btn