message hotline

bttn fmrds

bttn acm

bttn ebooks

report button

bttn eval

bttn helpdesk

ลิ้งค์บริการมหาวิทยาลัย

cmhe button

e-lib icon

journal button

research button

1

wifi logout

 

ฐานข้อมูลออนไลน์ E-books

1200x630wa

ฐานข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการตัดสินใจรักษาผู้ป่วย
Go to Online Database
Manual and Guide

1200x630wa

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และสื่อประสมทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์สุขภาพ
Go to Online Database
Manual and Guide

1200x630haa

แอปพลิเคชันสำหรับการวิเคราะห์กายวิภาคศาสตร์ 3D หรือในรูปแบบของ Augmented reality (AR)
สามารถดาวน์โหลดผ่าน AppStore GooglePlay

1200x630gvrl.jpg

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รวบรวมเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ แพทยศาสตร์ และสาขาอื่นๆ
Go to Online Database
Manual and Guide

1200x630opac

OPAC PNU