หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ตามเกณฑ์ TMC.WFME.BME. Standards (2017)
ระยะเวลาการรับรองถึง 26 พฤษภาคม 2567

medpnuWFME