head-mornanacamp

 

โครงการบอมอทอฝัน (MORNARA) จัดขึ้น เพื่อแนะนำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ (จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา) เพื่อให้เกิดความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฝึกปฏิบัติทักษะทางการแพทย์พื้นฐาน ศึกษาดูงานและเรียนรู้ การทำงานในโรงพยาบาลชุมชน เรียนรู้การอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม รวมทั้งกิจกรรมและการดำเนินชีวิตของนักศึกษาแพทย์ เพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาที่จะศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้อย่างที่ตั้งใจและต้องการ

 

วันที่จัดกิจกรรม 16 - 18 พฤศจิกายน 2563

 

จำนวนที่รับสมัคร 50 คน

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการบอมอทอฝัน (MORNARA)

1. กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) โรงเรียนตั้งอยู่ในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.25 ขึ้นไป

3. มีความสนใจในวิชาชีพแพทย์

 

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการบอมอทอฝัน (MORNARA)

1. กรอกข้อมูลใบสมัคร (พร้อมแนบรูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้ว) ใบคำยินยอมของผู้ปกครองและแบบแสดงความคิดเห็นด้วยลายมือบรรจง

2. เอกสารอื่น ๆ ประกอบการสมัครโครงการบอมอทอฝัน มีดังนี้

     2.1 สำเนาบัตรนักเรียนหรือบัตรประชาชน (พร้อมเซ็นชื่อและเขียนสำเนาถูกต้องด้วย)

     2.2 สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง (พร้อมเซ็นชื่อและเขียนสำเนาถูกต้องด้วย)

     2.3 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (พร้อมเซ็นชื่อและเขียนสำเนาถูกต้องด้วย)

3. รวบรวมเอกสารทั้งหมดให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์ PDF ส่งมาทาง E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. ส่งเอกสารภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 (ดูจากเวลาส่งเอกสารทาง E-mail)

 

 

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก >> คลิกดูรายละเอียด <<

ยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่ วันนี้ - 6 พฤศจิกายน 2563 ก่อนเวลา 16:30 น. เท่านั้น

 

camp download camp schedule camp win