bt deancontact

bt hos

bt rec

bt student

bt ebooks

bt research

bt fmrds

bt edoc

bt eval

bt annual

bt admission

bt help

ประกาศมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุน
ตำแหน่ง อาจารย์แพทย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์
จำนวน 10 อัตรา ดังนี้
 
1. สาขาพยาธิวิทยาทั่วไป
2. สาขาอายุรศาสตร์
3. สาขากุมารเวชศาสตร์
4. สาขาศัลยศาสตร์ 
5. สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
6. สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
7. สาขาออร์โธปิดิกส์
8. สาขาวิสัญญีวิทยา