bt deancontact

bt hos

bt rec

bt student

bt ebooks

bt research

bt fmrds

bt edoc

bt eval

bt annual

bt admission

bt help

ประกาศผล นกวเคราะห

 

ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สายสนับสนุน
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2566
ผลการสอบแข่งขัน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

รายละเอียดการรับสมัคร