bttn fmrds

bttn acm

bttn ebooks

report button

bttn eval

bttn helpdesk

ลิ้งค์บริการมหาวิทยาลัย

cmhe button

e-lib icon

journal button

research button

1

wifi logout

ขั้นตอนการออกจากอินเทอร์เน็ตกรณีที่ผู้ใช้งานค้างในระบบและไม่สามารถค้นหา "วิธีการออกจากระบบ" สามารถกระทำได้ดังนี้

1. เปิดโปรแกรมเรียกใช้งานอินเทอร์เน็ต เช่น Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome (แนะนำ) กรณีนี้จะทดสอบใช้ Google Chrome
2. พิมพ์(หรือ Copoy) รายละเอียดข้างล่างนี้ลงในช่องกรอกชื่อเว็บไซต์ (URL)
https://10.254.254.1:1000/logout?
3. วางลงในช่องกรอกชื่อเว็บไซต์และกด Enter
4. ตามรูปภาพด้านล่างนี้ ให้คลิก "ขั้นสูง"
001

5. จากนั้นให้คลิก "ไปยัง 10.254.254.1 (ไม่ปลอดภัย)
002

6. ระบบจะนำพาท่านไปยัง "หน้ากรอก Username & Password สำหรับ Login เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตอีกครั้ง" เสร็จสิ้นการออกจากระบบ