ระบบจองห้องประชุม

กรุณา Log in ด้วย PNU-Mail เพื่อดูปฏิทิน

บุคลากรต้องเข้า PNU Mail
เพื่อทำการจองเท่านั้น

*คณะแพทยศาสตร์ ให้บริการรหัส ZOOM
สำหรับบุคลากรที่ต้องการประชุม สัมมนา
จำนวน 2 รหัส เท่านั้น*

ห้องประชุมที่เปิดให้บริการ

รหัสห้องห้องประชุมจำนวนที่รองรับได้
ROOM1ห้องประชุม ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์15 ที่นั่ง
ROOMOCห้องประชุมพลอากาศเอก นายแพทย์อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์ ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์40 ที่นั่ง
ROOM2ห้องประชุม ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์15 ที่นั่ง
ROOM5ห้องประชุม ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์120 ที่นั่ง
MD102, MD504, MD505ห้องเรียน คณะแพทยศาสตร์40 ที่นั่ง
PBL1 – PBL8ห้องเรียนกลุ่มย่อย คณะแพทยศาสตร์12 ที่นั่ง
ROOMRSห้องประชุม ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี ชั้น 2 รพ.กัลยาณิวัฒนาการุณย์80 ที่นั่ง
ROOM3ห้องประชุมย่อย ชั้น 3 รพ.กัลยาณิวัฒนาการุณย์15 ที่นั่ง
ROOM4ห้องสัมมนาและการเรียนการสอน นายแพทย์สมัย ขาววิจิตร ชั้น 4 รพ.กัลยาณิวัฒนาการุณย์50 ที่นั่ง