MedPNU Library

Living Library

MedPNU Library News

OPAC PNU

Online Public Access Catalog เครื่องมือในการช่วยสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศ
ของห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

New Arrival

ขณะนี้ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ได้เปิดใช้งาน Springer eBook 10 รายการ
สามารถอ่านหรือดาวน์โหลด ผ่านเครือข่ายสัญญาณ Wifi มหาวิทยาลัยได้แล้ววันนี้


➜ ต้องการเสนอหนังสือเพิ่มเติม

MedPNU E-Resources

ฐานข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์
ที่ทันสมัย เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการตัดสินใจ
รักษาผู้ป่วย

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โดยคณะแพทยศาสตร์ บอกรับหนังสือจำนวน 10 รายการ

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รวบรวมเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ แพทยศาสตร์
และสาขาอื่นๆ

OPAC PNU


Online Public Access Catalog หมายถึง เครื่องมือในการช่วยสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ

ฐานข้อมูลที่สนับสนุนด้านการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งมีเนื้อหารายวิชา วิดีโอ ข้อสอบ ที่ครอบคลุมเนื้อหารายวิชาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทั้งชั้นปรีคลินิกและชั้นคลินิก

*อาจารย์และนักศึกษา คณะแพทย์
ทดลองใช้งานฟรี 1 เดือน (ตุลาคม 2566)
ติดต่อสอบถามได้ที่ห้องสมุด
*

➜ ต้องการเสนอฐานข้อมูลเพิ่มเติม

Research Support

ติดต่อสอบถามการใช้งานได้ที่ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ หรือ งานเวชนิทัศน์

MedPNU Library ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
ติดต่อสอบถาม : ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์
บรรณารักษ์ (คุณอุลยา) โทร. 090-4796280