หน่วยงานภายใน

MedPNU Departments

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มีหน่วยงานภายใน 11 หน่วยงาน และกลุ่มสาขาวิชา 2 กลุ่ม

สำนักงานคณบดี

 • งานบัญชี
 • งานธุรการ
 • งานการเงิน
 • งานบุคลากร
 • งานเลขานุการ
 • งานสารสนเทศ
 • งานคลังและพัสดุ
 • งานโสตทัศนูปกรณ์
 • งานนโยบายและแผน
 • งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 • งานบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน

กลุ่มสาขาวิชาระดับปรีคลินิก

 • สาขากายวิภาคศาสตร์
 • สาขาชีวเคมี
 • สาขาเวชศาสตร์ชุมชนและครอบครัว
 • สาขาพยาธิวิทยา
 • สาขาจุลชีววิทยา
 • สาขาเภสัชวิทยา
 • สาขาสรีระวิทยา

กลุ่มสาขาวิชาคลินิก

 • ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา
 • ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

งานบริการการศึกษา

 • งานสถิติและข้อมูล
 • งานทะเบียนการศึกษา
 • งานรับนักศึกษาและทะเบียนประวัติ

งานประกันคุณภาพ

 • ระดับหลักสูตร
 • ระดับคณะ

งานแพทยศาสตรศึกษา

 • งานหลักสูตร
 • งานการเรียนการสอน
 • งานวัดและประเมินผลการศึกษา

งานบริการวิชาการ

 • งานบริการวิชาการ

งานพัฒนานักศึกษา

 • งานหอพักนักศึกษา
 • งานทุนการศึกษา
 • งานวินัยนักศึกษา
 • งานกิจกรรมศาสนา
 • งานอาจารย์ที่ปรึกษา
 • งานกิจกรรมนักศึกษา
 • งานสวัสดิการนักศึกษา
 • งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

งานวิจัย

 • ศูนย์ข้อมูลวิจัย
 • งานเผยแพร่และตีพิมพ์
 • งานส่งเสริม / จริยธรรมการวิจัย
 • งานเครื่องมือ / ห้องปฏิบัตงาน
งานวิเทศสัมพันธ์
งานห้องสมุด
ศูนย์ฝึกทักษะระบบจำลองทางการแพทย์