ปณิธาน / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

Aspiration | Vision | Mission

ปณิธาน Aspiration

เพื่อบุตรหลานและบ้านเมืองของเรา

วิสัยทัศน์

เป็นคณะแพทยศาสตร์ชั้นนำด้านผลิตบัณฑิต บริการและวิจัยในสังคมพหุวัฒนธรรม

Vision

To be leading medical school in a multicultural society that produces medical graduates, provides healthcare services and performs research

พันธกิจ

➝ ผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพ
➝ ผลิตผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์และงานวิจัย
➝ บริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพทุกภาคส่วน
➝ ทำนุบำรุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
➝ การบริหารและการจัดการ

Mission

➝ Produces competent medical graduates
➝ Performs research
➝ Provides academics and healthcare services to fulfill potential of community, society, and country
➝ Preserves and promotes arts and culture

ค่านิยมองค์กร Core Values

M ➝ Morality มีคุณธรรม
O ➝ Opportunity สร้างโอกาสทางการศึกษา
R ➝ Respect เคารพและให้เกียรติ
N ➝ Network สร้างเครือข่าย
A ➝ Agility มีความคล่องตัว
R ➝ Rural เข้าถึงชนบท
A ➝ Achievement motivation มุ่งความสำเร็จ